top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Svoje údaje na internete stále nechránime dostatočne


30. novembra je medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti. Ako na Slovensku vnímame bezpečnosti vlastných osobných údajov na internete?


Spomedzi všetkých obyvateľov Slovenska, ktorí využívajú internet, sa viac ako polovica (až 54%) obáva, že ich osobné údaje, ktoré rôzne inštitúcie a platformy vyžadujú pri bežnom používaní internetu, môžu byť zneužité. Dokonca veľké obavy má šestina slovenskej online populácie.


Naopak, žiadnu obavu o zneužitie svojich údajov nemá 7% a len miernu obavu pociťuje 39% užívateľov internetu na Slovensku.
Starší sa cítia zraniteľnejší


Čím je človek starší, tým viac cíti obavy o bezpečnosť osobných údajov, ktoré poskytujú počas využívania internetu.


Najmenej sa obávajú najmladší, medzi mladými ľuďmi do 24 rokov obavy o svoje osobné údaje pociťuje 45% z nich. Podiel tých, čo sa obávajú zneužitia, postupne rastie. U ľudí v strednom veku je miera obáv na úrovni 59% populácie. O svoje osobné údaje na internete sa najviac obávajú najstarší.


Medzi ľuďmi nad 60 rokov, ktorí využívajú internet, obavy o zneužitie osobných údajov pociťuje viac ako 60% seniorov. Výrazne však narastá aj podiel tých, ktorí sa o svoje údaje obávajú výrazne.Môžeme predpokladať, že mladší ľudia majú na jednej strane vyššiu počítačovú gramotnosť, ale zároveň majú aj menej skúseností so zneužitím osobných údajov, takže si aj menej uvedomujú potenciálny dosah zneužitia svojich údajov.


Zároveň platí, že o svoje osobné údaje na internete sa o niečo viac obávajú ženy ako muži.


Na internete sa správame rizikovo


Užívateľov internetu sme sa opýtali, do akej miery využívajú odporúčané opatrenia, ktoré môžu znížiť pravdepodobnosť zneužitia ich osobných údajov ale aj iných dát, ktoré ukladajú na rôzne internetové platformy a služby.


Približne tri štvrtiny užívateľov (77%) internetu na Slovensku deklarovalo, že si dáva záležať, aby súkromné údaje a ostatné citlivé dáta neukladali na verejné úložiská na internete.


Potenciálne riziko verejných Wi-Fi sietí si uvedomuje niečo cez polovica slovenskej internetovej populácie. Pri využívaní verejných „wifi“ je opatrných 56% , ktorí si dávajú pozor, aby sa ich telefón a počítač na takéto siete neprihlasoval.


Súkromie na sociálnych sieťach si do väčšej miery chráni menej ako polovica užívateľov (48%). Títo ľudia uviedli, že si na využívaných sociálnych sieťach nastavili zvýšenú ochranu súkromia.

Stále nepoužívame dostatočne bezpečné heslá


Menej ako dve tretiny užívateľov internetu (64%) deklaruje, že používa dostatočne bezpečné heslá na prístup do využívaných internetových služieb alebo online platform.

Pre rôzne služby a platformy pritom používa rôzne heslá dokonca o niečo menej, len 58% užívateľov internetu.


Dvojstupňové prihlasovanie (teda prihlasovanie pomocou bežného hesla a napríklad kódu poslaného cez SMS správu alebo aplikáciu) využíva aspoň na jednej využívanej službe menej ako polovica užívateľov internetu (48%).


Tieto výsledky ukazujú, že veľká časť obyvateľov Slovenska si stále pri praktickom dennodennom využívaní internetu nedostatočne chráni svoje osobné údaje.


Faktom je, že z bezpečnostného hľadiska sa najviac „benevolentne“ na internete správajú najmladší užívatelia. Rizikové správanie na internete, z pohľadu možného úniku vlastných osobných údajov, však môžeme nájsť často u všetkých vekových, sociálnych aj vzdelanostných skupín obyvateľstva.


 

O prieskume


Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 902 respondentov na prelome septembra a októbra 2020. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania. Na otázky tohto prieskumu odpovedali užívatelia internetu.

Comments


bottom of page