top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Prečo sa Slováci rozvádzajú?V našej agentúre Go4insight sme pre časopis .týždeň realizovali prieskum na tému vnímania príčin rozvodovosti manželstiev alebo rozchodov dlhodobých partnerstiev.


Reprezentatívnej vzorky slovenskej populácie (vo veľkosti 1000 respondentov) sme sa pýtali, čo považujú za príčiny rozvodovosti resp. rozchodu dlhodobých partnerov. Respondentom sme dali k dispozícii na hodnotenie 16 predpripravených dôvodov a ich úlohou bolo vybrať všetky tie možnosti, ktoré považujú za podstatné. Následne sme ich požiadali, aby zo svojho výberu označili len jeden dôvod – ten, ktorý považujú za najpodstatnejší dôvod rozvodovosti.

Najčastejšie spomenutým dôvodom rozvodovosti (alebo rozchodov) je nevera. Za podstatný dôvod rozvodovosti považuje neveru takmer 70% obyvateľov Slovenska. Druhým najčastejšie spomínaným dôvodom je alkoholizmus a problémy s inými návykovými látkami. Tento dôvod považuje za dôležitý 60% obyvateľstva. Za tretí najčastejší dôvod sú považované finančné ťažkosti a z nich plynúce konflikty (56%).


S istým odstupom sú pomerne často uvádzané ešte štyri ďalšie dôvody, o ktorých je viac ako 40% obyvateľov Slovenska presvedčených, že majú podstatný vplyv na vzťahy, ktoré potom skončia rozvodom alebo rozchodom. Sú to problémy v komunikácii medzi partnermi, domáce násilie, nedostatok pozornosti zo strany partnera, prípadne prehnaná žiarlivosť.Ak by sme sa pozreli na hodnotenie najpodstatnejšieho dôvodu (respondenti mohli určiť iba jeden dôvod), poradie na prvých priečkach by sa veľmi nezmenilo. Ako najpodstatnejšie dôvody sú opäť vnímané nevera, alkoholizmus a finančné ťažkosti. Mierne vyššie sa dostal dôvod, že partneri sa nevedia dohodnúť na kľúčových otázkach a takisto vnímanie, že za rozvodmi je skutočnosť, že manželstvá a partnerstvá sú už od začiatku vnímané ako menej záväzné.


Vo vnímaní najpodstatnejších dôvodov rozvodovosti boli spozorované rozdiely medzi mužmi a ženami. Kým muži považujú za najpodstatnejší dôvod neveru, ženy za rozvodovosť vinia hlavne alkoholizmus partnera. Podľa mužov sú vinníkom rozvodovosti na druhom mieste finančné problémy, u žien je tento dôvod až na štvrtom mieste. Veľký rozdiel medzi mužmi a ženami je aj v posudzovaní domáceho násilia – ženy ho vnímajú ako tretí najpodstatnejší dôvod, prečo sa manželstvá rozvádzajú, muži ho majú až na piatej priečke.Zaujímavé rozdiely je vidieť aj medzi mladými a staršími ľuďmi. Kým mladší sa nazdávajú, že za rozvodmi či rozchodmi je hlavne nevera a problémy v komunikácii, starší ich vidia častejšie v nezhodách zapríčinených finančnými problémami a „vytratením lásky po istom čase“. Starší sa trochu moralisticky alebo na základe reálnych skúseností (vyberte si svoju interpretáciu) pozastavujú aj nad nižším stupňom záväznosti dnešných manželstiev a partnerstiev.

Je zaujímavé, že všetky vekové kategórie sa zhodli na alkoholizme ako na kľúčovom dôvode rozvodovosti, prakticky všetky vekové skupiny ho považujú za druhý najzávažnejší dôvod.Posledným porovnaním, ktoré ukázalo zaujímavé rozdiely, je pohľad na jednotlivé sociálne skupiny (obyvateľstvo je rozdelených do ôsmich rovnako veľkých skupín podľa dosiahnutého vzdelania, pozície v práci a príjmu). Kým ľudia z nižších sociálnych skupín vidia ako hlavný dôvod rozvodov oveľa častejšie neveru, alkoholizmus a nedostatok peňazí, ľudia z vyšších sociálnych skupín viac uvádzajú problémy v komunikácii, rozdielne názory na život a vytratenie lásky po istom čase.


 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov na prelome septembra a októbra 2019. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Comments


bottom of page