top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Až dve tretiny Slovákov by si dnes už vybrali iný odbor ako v mladosti študovali.

Updated: Sep 10, 2023

Najviac je nám ľúto, že sme sa nenaučili cudzie jazyky.Pred blížiacim sa začiatkom nového školského roka nás zaujímalo, do akej miery by si dnes vybrali obyvatelia Slovenska rovnaký alebo rôzny odbor štúdia, v porovnaní s tým, čo v mladosti študovali a čo im je dnes najviac ľúto, že sa v škole nenaučili.


Ak by som si dnes opäť mohol vybrať školu...


Ak by si Slováci mohli dnes opätovne vybrať študijný odbor na strednej alebo vysokej škole, najčastejšie by si zvolili zdravotnícke povolanie – lekár, zdravotná sestra, lekárnik (10%). Len tesne druhým najpopulárnejším odborom opätovného výberu je programovanie a informačné technológie (10%).


Nasleduje elektrotechnika (8%) a ekonómia (7%). Prvú päťku dnes najpopulárnejších študijných odborov uzatvára pedagogika a vzdelávanie (7%).

V hypotetickom „opätovnom výbere študijného zamerania“ sú veľmi veľké rozdiely medzi mužmi a ženami. Tieto rozdiely reflektujú prirodzené rozdiely medzi preferenciami a záujmami mužov a žien.


Ženy, ak by si ešte raz mohli zvoliť svoju štúdium, by vo veľkej miere volili predovšetkým zdravotnícke odbory (16%), ekonomické vedy (11%), pedagogiku (10%), účtovníctvo (10%) a psychológiu (8%).


Na druhej strane muži by si dnes zvolili najčastejšie informačné technológie a programovanie (18%), elektrotechniku (16%) a oblasť stavebníctva či architektúry (10%).


Významné rozdiely v tom, aký študijný odbor by si ľudia na Slovensku zvolili dnes, sú aj podľa vekovej štruktúry.


Najmladšie vekové kategórie, ktoré opustili brány škôl len nedávno, by si dnes v najväčšej miere zvolili študijné odbory zamerané na informačné technológie (predovšetkým mladší muži) a ekonómiu, manažment a účtovníctvo (predovšetkým mladšie ženy).


Ľudia v strednom veku by si v súčasnosti vybrali zdravotnícke odbory (predovšetkým ženy), IT a elektrotechniku (predovšetkým muži) a oblasť práva (muži aj ženy).


Najstaršie ročníky, súčasní dôchodcovia, ak by si mohli opätovne vybrať svoje študijné zameranie, by študovali zdravotnícke odbory, pedagogiku alebo stavebníctvo.


Ako odlišný by bol dnešný výber študijného odboru od reálne študovaného?


Až polovica ľudí na Slovensku (49%) by si dnes už vybrala úplne iný študijný odbor, než reálne v mladosti študovala. Ďalšia pätina populácie (19%) by sa dnes rozhodla študovať trochu odlišný odbor.


Celkovo to znamená, že až dve tretiny Slovákov (68%) nie je spokojných so zameraním, ktoré vyštudovali. Úplne spokojná s výberom svojho študijného odboru je iba tretina slovenskej populácie


Platí, že je človek starší, tým viac by v súčasnosti zmenil svoje „študijné“ rozhodnutie.

Tieto údaje svedčia o tom, že situácia v ekonomike a na trhu práce sa dynamicky mení a každý človek musí byť pripravený neustále sa vzdelávať a zvyšovať svoju kvalifikáciu. Ale byť aj pripravený oblasť svojho profesionálneho pôsobenia v prípade potreby zmeniť.


Najviac je nám ľúto, že sme sa poriadne nenaučili cudzie jazyky


Čo Slováci najviac ľutujú, že sa v škole nenaučili?


Až takmer štvrtina (22%) Slovákov sa zhoduje v tom, že ak by si mali vybrať jednu oblasť, na ktorú by sa v škole sústredili viac, sú to cudzie jazyky. To, že sa v škole nenaučili poriadne cudzie jazyky, ľutujú najmä ľudia v staršom strednom veku a takisto ľudia v dôchodkovom veku.


To, že sa v škole nenaučili praktickým zručnostiam potrebným v živote, teraz spätne ľutuje každý desiaty Slovák.


Výraznejší dôraz na financie, ekonomiku a finančnú gramotnosť v škole teraz chýba 6% slovenskej populácie. Alarmujúce je, že sú medzi nimi najmä mladí ľudia. Pre mladých ľudí je práve táto oblasť tou najdôležitejšou, ktorú sa v škole nenaučili v dostatočnej miere.

Ďalšími chýbajúcimi zručnosťami, ktoré sa Slováci v škole nenaučili a teraz im chýbajú, sú práca s počítačom a ostatné IT zručnosti, soft skills, matematické zručnosti a logické myslenie.Približne 5% Slovákov spätne ľutuje, že v mladosti prejavovali slabý záujem o štúdium vo všeobecnosti.

 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov v júli 2023.. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.


Obrázok: www.freepik.com


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page