top of page
  • Writer's pictureGo4insight

V školách by sa mali viac učiť cudzie jazyky a finančná gramotnosť

Pred blížiacim sa začiatkom nového školského roka nás zaujímal názor obyvateľov Slovenska, na čo by sa malo do budúcnosti viac zamerať vyučovanie na školách. Až takmer polovica populácie sa zhoduje v tom, že medzi top priority do budúcnosti na školách by mali patriť výučba cudzích jazykov a finančnej gramotnosti, čiže schopnosti rozumieť osobným financiám.Spomedzi 12 skúmaných oblastí v aktuálnom prieskume až pätina populácie Slovenska vo veku 15 až 79 rokov považuje za najdôležitejšiu prioritu, na ktorú by sa malo zamerať vyučovania na školách do budúcnosti, výučbu cudzích jazykov. Celkovo túto oblasť zaraďuje medzi 3 najdôležitejšie až 47% obyvateľov. V tom, že ide o kľúčovú oblasť, sa zhodujú rovnako muži aj ženy, vyššiu dôležitosť prikladajú tejto oblasti ľudia žijúci na vidieku oproti ľuďom z miest.


Druhou (aj keď s veľmi malým odstupom) najkritickejšou oblasťou, ktorej by s malo školstvo venovať viac do budúcnosti, je finančná gramotnosť, teda schopnosť rozumieť osobným financiám. Zjavne si uvedomujú dôležitosť tejto oblasti nielen odborníci, ale vnímajú to aj bežní ľudia. Medzi top 3 najdôležitejšie ju zaraďuje až 45% ľudí žijúcich na Slovensku. O čosi vyššiu dôležitosť jej prikladajú muži a z pohľadu ľudí s vysokoškolským vzdelaním ide dokonca o najdôležitejšiu oblasť celkovo.


V poradí dôležitosti sú na treťom mieste počítačové IT zručnosti, programovanie, porozumenie médiám a sociálnym sieťam. To, že na túto oblasť by sa malo viac zamerať vyučovanie na školách, si myslia viac muži a ľudia v strednom veku. Celkovo túto oblasť považuje za prioritnú približne tretina populácie.


V zásade rovnako na treťom mieste v dôležitosti je aj oblasť kritického myslenia - riešenia problémov a interpretácia faktov. Približne tretina populácie by uvítala, keby sa na tieto schopnosti zameralo vyučovanie na školách.


Približne štvrtina populácie si myslí, že medzi top 3 priority vo výučbe by mali patriť aj oblasti ako komunikácia s ľuďmi, vedenie ľudí a schopnosť ekologického myslenia, chápania celého ekosystému.


Pätina populácie zaraďuje medzi 3 najdôležitejšie aj oblasť zdravia a zdravej výživy.


Ostatné hodnotené oblasti v prieskume by medzi 3 najdôležitejšie zaradila menej ako pätina populácie, ale aj tie môžu byť z pohľadu časti populácie podnetným impulzom pre zameranie výučby na školách do budúcnosti v týchto dňoch, kedy začína nový školský rok.


 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov na prelome júla a augusta 2022. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.Recent Posts

See All

留言


bottom of page