top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Internet je dobrá vec, ale...

Ako Slováci v nímajú vplyv internetu na svoj osobný život a na spoločnosť?
Internet a jeho vplyv na obyvateľstvo


Až dve tretiny slovenskej populácie (66%) je presvedčených, že im osobne internet prináša hlavne pozitívne veci. Necelá tretina sa nazdáva, že internet pre nich osobne je čiastočne pozitívny a čiastočne negatívny. Len 4% obyvateľstva internet považuje v ich živote prevažne za negatívum.


K internetu sú najmenej kritickí tínedžeri, keď až 80% z nich si myslí, že internet im osobne prináša predovšetkým pozitívne veci. Len o niečo menej pozitívni sú mladí dospelí a ľudia v strednom veku, kde hlavne pozitíva vidia až tri štvrtiny z nich. Vnímanie internetu sa „láme“ pri veku približne 50 rokov, keď výraznejšie začína rásť aj vnímanie negatívnych stránok. Najkritickejší sú starší ľudia vo veku nad 70 rokov.


Istý, hoci nie veľmi výrazný, je aj rozdiel vo vnímaní internetu medzi jednotlivými sociálnymi skupinami. Čím má človek vyšší finančný príjem a aj vyššie vzdelanie, tým viac považuje internet za pozitívnejší pre neho osobne.


Platí aj, že ženy sú k internetu o niečo kritickejšie ako muži.V obdobnom prieskume v USA, ktorý v januári 2018 realizovala inštitúcia Pew Research, si 88% dospelej online populácie Spojených štátov myslí, že internet je pre nich osobne predovšetkým dobrý. Ak by sme z nášho prieskumu vyextrahovali obdobnú cieľovú skupinu ako v spomínanom prieskume, dostali by sme k podielu 74% slovenskej online populácie. Obyvateľstvo Slovenska je teda k pôsobeniu internetu v ich živote o niečo kritickejšie.


Čo sú tie dobré veci, čo prináša internet?


Takmer polovica populácie uviedla, že internet umožňuje prakticky neobmedzené vyhľadávanie informácii („všetko je na webe“). Pre šestinu obyvateľov je pozitívom komunikácia na diaľku s členmi rodiny a priateľmi. Pre ďalších, že cez internet sa dá vybaviť veľké množstvo aktivít (banka, nakupovanie v online shopoch, niektoré irady ) a celkovo im uľahčuje život. Pre iných internet znamená veľkého pomocníka v práci.Prečo je internet považovaný za kontroverzný?


Tí, ktorí sa na to, čo im internet prináša pozerajú kritickejšie, vnímajú ako problematický čas, ktorý oni osobne trávia na internete, často ho označujú aj ako „požierača času“. Negatívom je aj nebezpečenstvo zneužitia osobnej identity a úniku informácii, ľahko dostupný nevhodný obsah pre deti a množstvo falošných informácií, ktorými je zaplavený internet.
Vplyv internetu na spoločnosť


Keď sme sa spýtali, aký vplyv má internet na spoločnosť ako celok, 59% sa nazdáva, že internet prináša predovšetkým pozitíva. Za čiastočne dobrú a čiastočne zlú vec pre spoločnosť je internet považovaný 38% obyvateľov Slovenska. Za predovšetkým negatívnu pre spoločnosť vec považuje internet 3% Slovákov.


Vnímanie vplyvu internetu na spoločnosť je obdobné ako v prípade vplyvu na jednotlivca. Najpozitívnejšie hodnotia internet tínedžeri, následne mladí dospelí a ľudia v strednom veku. Skeptickejší (hoci stále väčšinovo optimistickí) k vplyvu internetu na spoločnosť začínajú byť ľudia od veku 50 rokov.


Aj v tomto prípade platí, že pozitívnejší vplyv internetu na spoločnosť vidia ľudia s vyšším príjmom a vzdelaním (čím je príjem a vzdelanie vyššie, tým je internet vnímaný za pozitívnejší faktor). Takisto aj v tomto prípade sú muži viac optimistickejší ako ženy.Ak porovnáme vplyv vnímanie internetu a jeho vplyv na osobný život a na spoločnosť ako takú, vidíme mierne kritickejšie vnímanie internetu ako činiteľa v spoločnosti. O niečo citlivejšie ľudia vnímajú problematiku zneužitia internetu alebo krádeže identity na (anonymné) šikanovanie, ľahkú dostupnosť nevhodného obsahu pre deti a možnosť závislosti na internete. Aktuálne veľmi diskutovanú oblasť „fake news“ spontánne spomenula približne šestina tých, čo vidia aj nejaké negatívne vplyvy internetu na spoločnosť. Oblasť „fake news“ je tak druhá najvýznamnejšia obava, hoci ju za problém považuje menej ako 10% obyvateľov Slovenska.
V už spomínanom obdobnom prieskume inštitúcie Pew Research si to, že internet je pre spoločnosť predovšetkým dobrý, myslí 70% online populácie Spojených štátov. Opäť, ak by sme v našom prieskume pozreli na rovnakú cieľovú skupinu, dostali by sme k podielu 60% slovenskej online populácie. Slováci sú tak ak k vplyvy internetu na spoločnosť o niečo kritickejší ako obyvatelia USA, stále sú však vo výraznej miere optimisti.


 

Všetky uvedené informácie pochádzajú z kvantitatívneho reprezentatívneho prieskumu na populácii SR vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala prieskumná agentúra Go4insight na vzorke 1 000 respondentov na prelome júla a augusta 2018.

Comments


bottom of page