top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Ako sme na Slovensku spokojní s rokom 2023?

Po dvoch rokoch pandémie prišla ruská vojna na Ukrajine, inflácia, zmena vlády na Slovensku a pokračuje zložitá politická situácia vo svete.

 

Väčšina slovenskej populácie hodnotí rok 2023 za horší, ako predpokladali na jeho začiatku. V porovnaní s predchádzajúcim rokom však prišlo k výraznému zlepšeniu hodnotenia.


Aký bol rok 2023?

 

Takmer tretina obyvateľstva Slovenska (29%) považuje rok 2023 za horší, ako očakávali na jeho začiatku. Približne desatina obyvateľstva (9%) ho dokonca hodnotí ako výrazne horší.

 

Naopak, za lepší, ako si mysleli na jeho začiatku, považuje rok 2023 takmer štvrtina obyvateľov Slovenska (22%).

 

Pre polovicu obyvateľstva (49%) bol rok približne rovnaký v porovnaní s očakávaniami v januári 2023.Vývoj nálad od roku 2017

 

V tomto roku je už štvrtý krát za sebou prevažne negatívne hodnotenie roka. Po dvoch rokoch pandémie prišla ruská vojna na Ukrajine, nastal rast spotrebiteľských cien, zmenila sa slovenská vláda a situácia vo svete sa stala ešte nepokojnejšou.  


Napriek tomu, že podiel populácie s negatívnym vnímaním roka prevyšuje podiel tých, čo uplynulý rok 2023 hodnotili pozitívne, prišlo (v porovnaní s rokom 2022) tento rok k zlepšeniu.

 

Výrazne klesol podiel tých, ktorí hodnotia uplynulý rok negatívne, a to zo 48% v roku 2022 na 29% v roku 2023.

 

Podiel „pozitívne prekvapených“ rokom 2023 však stále zostal pomerne nízky, hoci takisto prišlo k medziročnému nárastu zo 16% na 22%.Rok 2023 hodnotia rôzne skupiny obyvateľov odlišne. 

Mladí ľudia do 24 rokov vidia končiaci sa rok 2023 najpozitívnejšie. Podiel tých, ktorých rok pozitívne prekvapil, výrazne prevyšuje podiel tých, čo ho považujú za horší, ako predpokladali.

S rastúcim vekom sa hodnotenie roka postupne znižuje. Najnegatívnejšie rok hodnotí najstaršia veková skupina nad 60 rokov, hoci práve medzi dôchodcami  prišlo k najväčšej zmene smerom k lepšiemu hodnoteniu uplynulého roka.


Prečo bol rok 2023 horší, ako sme očakávali?


Tých ľudí, ktorí považovali rok 2023 za horší, ako očakávali na jeho začiatku (približne tretina populácie), sme sa opýtali na hlavné dôvody ich nespokojnosti.

 

Najvýznamnejším dôvodom nespokojnosti boli ekonomické dôvody.  

 

Viac ako polovica tých, čo uplynulý rok hodnotili negatívne uviedli ako dôvod svojho negatívneho hodnotenia zhoršenie osobnej finančnej situácie a takisto približne polovica uviedla aj zhoršenie všeobecnej ekonomickej situácie na Slovensku.Druhým najdôležitejším dôvodom bolo negatívne vnímanie politickej situácie na Slovensku (44%).

 

Tretím najčastejším dôvodom je nepriaznivý zdravotný stav. Zhoršenie zdravia bolo dôvodom negatívneho hodnotenia pre 35% tých, čo rok považovali za horší, ako predpokladali na jeho začiatku.  


Dôvody negatívneho hodnotenia roka sa však v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne zmenili.

 

Ľudia výrazne menej spomínali dôvody ako zhoršenie celkovej ekonomickej situácie na Slovensku, negatívnu náladu v spoločnosti, zlú politickú situáciu na Slovensku alebo negatívnu situáciu v Európe a vo svete.


Časť slovenskej populácie si evidentne dokázala zvyknúť nielen na podstatne vyššie ceny v obchodoch, ale aj na  pokračujúcu vojnu v susednej krajine.

 

Dôležitým faktorom zlepšenia vnímania končiaceho sa roka 2023 bolo aj to, že veľká časť spoločnosti, ktorá bola nespokojná s politickou situáciou na Slovensku v minulých rokoch, v roku 2023 zažila (z ich pohľadu) pozitívnu zmenu.

 

Prečo niekto hodnotí rok 2023 lepšie, ako boli očakávania na jeho začiatku?

 

V roku 2023 necelá štvrtina populácie uviedla, že ich uplynulý rok 2023 pozitívne prekvapil.  

 

Išlo najmä o dôvody, ktoré sa týkajú súkromnej sféry, osobných financií, vzťahov a osobného prežívania.


Pre takmer polovicu (48%) bolo dôležitým zdrojom spokojnosti zlepšenie osobnej (rodinnej) finančnej situácie.

 

Štyridsať jeden percent z nich sa tešilo zo zlepšenia z pohľadu svojej rodiny, či partnerských vzťahov.

 

Takisto približne štyridsať percent bolo spokojných so svojím osobným životom – novými získanými zážitkami a skúsenosťami.

 

Pozitívny vplyv malo aj zlepšenie v pracovnej oblasti, ľudia v okolí, či zlepšenie zdravotného stavu.


V rokoch  pred pandémiou (2017-2019) zdrojmi optimizmu  boli zlepšujúca sa všeobecná ekonomická situácia a lepšia osobná finančná kondícia.

 

V tomto roku zostali medzi tými, ktorých rok 2023 prekvapil pozitívne, hlavne tí, ktorým sa zlepšil osobný život, osobné financie a tí, ktorých potešila politická zmena po voľbách na jeseň 2023.

 

 

O prieskume


Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej  vzorke 1 000 respondentov v novembri 2023. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Comments


bottom of page