top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Ako sme na Slovensku spokojní s rokom 2021?

Už druhý rok pandémia COVID-19 významným spôsobom ovplyvnila vnímanie končiaceho sa roka obyvateľmi Slovenska. Hlavným dôvodom negatívneho hodnotenia roka 2021však bola nie len pandémia ale aj zhoršenie politickej situácie na Slovensku.


Takmer polovica obyvateľstva Slovenska (49%) považuje z pohľadu svojho osobného života rok 2021 za horší, ako očakávali na jeho začiatku. Viac ako pätina obyvateľstva ho dokonca hodnotí ako výrazne horší.


Naopak, za lepší, ako si mysleli na jeho začiatku, považuje rok 2021 o čosi viac ako desatina slovenskej populácie (12%). Pre takmer štyridsať percent (39%) bol rok približne rovnaký v porovnaní s očakávaniami v januári 2021.


V tomto roku je druhý krát za sebou hodnotenie roka prevažne negatívne. Pandémia COVID-19 a jej následky v politickej a ekonomickej oblasti v tomto roku však zásadným negatívnym spôsobom zmenili vnímanie mnohých Slovákov.


V rokoch 2017, 2018 a 2019 sme boli svedkami pozitívneho hodnotenia roka, keď podiel tých, ktorých rok príjemne prekvapil, bol vždy väčší ako podiel tých, pre ktorých bol práve uplynulý rok horší ako očakávania na jeho začiatku. A celkové hodnotenie situácie v daných rokoch sa postupne zlepšovalo.


V porovnaní s minulým rokom 2020 sa však vnímanie tohto roka o niečo zlepšilo.

Predovšetkým v roku 2021 klesol podiel tých, pre ktorých bol súčasný rok horší, ako boli očakávania na jeho začiatku. Podiel „pozitívne prekvapených“ rokom 2021 však zostal pomerne nízky.


Rok 2021 hodnotia veľmi podobne všetky socio-demografické skupiny.

Bez ohľadu na to, či niekto býva v meste alebo na vidieku, či je zo západu alebo východu, či pracuje v továrni alebo v kancelárii, či má vyšší alebo nižší príjem – je len veľmi malá časť ľudí, ktorí považujú rok 2021 za lepší, ako boli ich očakávania na jeho začiatku.
Istý malý rozdiel môžeme vidieť u mladších ľudí, ktorí sa na uplynulý rok pozerajú o niečo optimistickejšie, hoci aj u nich prevláda negatívne hodnotenie uplynulého roka.


Mierne lepšie hodnotenie roka deklarujú aj ľudia z vyšších sociálnych skupín a s vyššími príjmami. Ale aj pre nich platí, že celkové vnímanie roka je prevažne negatívne.Prečo niekto hodnotí rok 2021 lepšie, ako boli očakávania na jeho začiatku?


V druhom roku globálnej pandémie, ktorá výrazne zasiahla aj Slovensko, bolo zaujímavé zistiť, čo je za pozitívnym hodnotením roka u tých, ktorým rok 2021 predčil ich očakávania.

Takmer polovica (44%) z nich sa tešila zo zlepšenia z pohľadu svojej rodiny, či partnerských vzťahov. Tretina z nich (33%) bola spokojná so svojím osobným životom – novými získanými zážitkami a skúsenosťami. Rovnako pre tretinu (32%) z nich bolo dôležitým zdrojom spokojnosti zlepšenie finančnej situácie.


Pozitívny vplyv malo aj zlepšenie v pracovnej oblasti, ľudia v okolí, či zlepšenie bývania.Dôvody, pre ktoré je končiaci rok považovaný za lepší, sa v porovnaní s rokom 2020 výraznejšie nezmenili. V rokoch 2020 a 2021 boli najčastejšie spomínané dôvody, ktoré sa týkajú súkromnej sféry, vzťahov a osobného prežívania.


V predpandemickom období boli najdôležitejšími zdrojmi optimizmu zlepšujúca sa všeobecná ekonomická situácia a lepšia osobná finančná kondícia.


Prečo bol rok 2021 horší, ako sme očakávali?

Tých ľudí, ktorí považovali rok 2021 za horší, ako očakávali na jeho začiatku (približne polovica populácie), sme sa tiež opýtali na hlavné dôvody ich nespokojnosti. Najvýznamnejším dôvodom a to až pre 60% bolo negatívne hodnotenie politickej situácie na Slovensku.


Druhým najdôležitejším dôvodom bola pandémia COVID-19 a s ňou spôsobená nálada v slovenskej spoločnosti (58%). Na ďalších dvoch miestach sú ekonomické dôvody: zhoršenie celkovej ekonomickej situácie na Slovensku (55%) a zhoršenie osobnej finančnej situácie (42%). Nepriaznivý zdravotný stav bol dôvodom negatívneho hodnotenia pre 36% tých, čo rok považovali za horší, ako predpokladali na jeho začiatku.Aj v prípade dôvodov negatívneho hodnotenia roka prišlo k výrazným zmenám v porovnaní s predchádzajúcimi „nepandemickými“ rokmi.


Kým v predchádzajúcich rokoch dôvodom negatívneho hodnotenia roka boli hlavne zhoršenie osobnej finančnej situácie a (u starších ľudí) aj zdravotné dôvody, v roku 2021 sa primárnymi dôvodmi stáva politická situácia a pandémia s jej negatívnymi vplyvmi na spoločnosť.


 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v na prelome novembra a decembra 2021. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page