top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Aký je slovenský LinkedIn?

Prieskumná agentúra Go4insight v spolupráci s agentúrou DIVINO a za odbornej garancie Mikiho Plichtu zrealizovala prvý veľký prieskum medzi užívateľmi sociálne site LinkedIn na Slovensku #LinkedInjein2022.

LinkedIn je najväčšia profesijná sociálna sieť na svete. Na Slovensku ho využíva 13% populácie, na mesačnej báze 8%. Podľa údajov samotného LinkedIn-u zo septembra 2022 to predstavuje 560 tis. užívateľov.


Kto sú užívatelia slovenského LinkedIn-u?


Medzi bežnými užívateľmi na Slovensku je minimálny rozdiel medzi mužmi (50,1%) a ženami (49,9%), muži však majú drobnú prevahu.


Užívatelia LinkedIn-u sú prevažne tridsiatnici (39%) a mladší štyridsiatnici (31%). To však neznamená, že na LinkedIn-e sú len tieto vekové kategórie, ďalšou početnou vekovou kategóriou sú užívatelia mladší ako 30 rokov (17%) a následne 50-60+ (13%).Z regionálneho hľadiska prevláda Bratislavský kraj, ktorý tvorí takmer polovicu užívateľov LinkedIn-u na Slovensku (48%). V Košickom kraji LinkedIn využíva približne 12% užívateľov. V ostatných krajoch je počet užívateľov pomerne rovnomerne rozložený na úrovni 5-8%.Kde pracujú užívatelia slovenského LinkedIn-u?


Najväčšia časť užívateľov LinkedIn-u sú marketéri, tvoria až 14% užívateľov LinkedIn-u. Ďalších 10% užívateľov LinkedIn-u pracuje v obchode (sales, business development). Tretiu najväčšiu skupinu tvoria IT-čkári (na rôznych IT pozíciách).


Prekvapením sa zdá byť je, že iba 7% z užívateľov sú pracovníci z oblasti z ľudských zdrojov. Z toho vyplýva, že LinkedIn-u už neprináleží nálepka sociálnej siete pre personalistov, LinkedIn využívajú ľudia rôznych profesií.


Spoločnosti, kde pracujú užívatelia LinkedIn-u sú predovšetkým zo sektora služieb. Z najväčšej časti tieto spoločnosti pôsobia v IT odvetví (18%) a v odvetví marketingových služieb (13%). Nasleduje odvetvie finančných služieb (taktiež 13%).Využívanie iných sociálnych sietí


Paralelne popri LinkedIn-e využívajú užívatelia LinkedIn-u aj iné sociálne siete. Na mesačnej báze využívajú najmä Facebook (90%) a Instagram (72%). Nižšiu intenzitu a frekvenciu má Twitter (28%). Užívatelia LinkedIn-u však využívajú aj TikTok (21%).Je veľmi veľký rozdiel medzi tým, ako užívatelia LinkedIn-u hodnotia LinkedIn a ostatné sociálne siete, ktoré využívajú. LinkedIn je hodnotený kvalitatívne oveľa priaznivejšie (NPS index 34).


Je zaujímavé, že čím užívateľ častejšie využíva LinkedIn, tým túto sociálnu sieť hodnotí priaznivejšie.


Ostatné siete majú relatívne veľký odstup. Na druhom mieste je Instagram (NPS index -14), nasledovaný Twitterom (NPS index -31) a TikTok-om (NPS index -36).


Užívatelia LinkedIn-u najmenej priaznivo vnímajú Facebook (NPS index -44). Dá sa povedať, že Facebook je takmer protipólom LinkedIn-u. 

O prieskume:


Prieskum LinkedIn je in 2022 bol realizovaný v období 5. júl a až 4. september 2022 na vzorke 1 446 respondentov. Dopytovanie bolo realizované online (CAWI), dotazník bol distribuovaný predovšetkým prostredníctvom sociálnej siete LinkedIn.


Z metodického hľadiska, aj napriek vysokému počtu respondentov nie je možné dosiahnutú vzorku považovať za plne reprezentatívnu vzhľadom na všetkých užívateľov slovenského LinkedIn-u. Dá sa však predpokladať, že prieskum dostatočne presne popisuje bežných užívateľov LinkedIn-u, ktorí ho aj aktívnejšie využívajú.


Celý prieskum je možné stiahnuť i zdarma na tejto adrese .


Obrázok: Rochak Shukla on Freepik


Comments


bottom of page