top of page
Banner

Zásady ochrany osobných údajov účastníkov prieskumov spoločnosti Go4insight s.r.o.

Tento dokument obsahuje informácie pre účastníkov prieskumov realizovaných našou spoločnosťou Go4insight s.r.o., so sídlom: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 428 687 (ďalej len "Go4insight"), a to v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov (napr. informácie o tom aké osobné údaje budeme spracúvať, za akým účelom, ako dlho, na základe akého právneho dôvodu, komu ich môžeme odovzdať, atď.)

 

Súčasne spoločnosť Go4insight týmto plní informačné a iné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/EX (ďalej len "GDPR").

 

Súhlas účastníkov so spracúvaním jeho osobných údajov udelený podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov účastníkov prieskumov sa nedotýka prípadných iných súhlasov so spracúvaním osobných údajov, ktorý účastník našej spoločnosti Go4insight udelil v minulosti alebo udelí v budúcnosti.


1. Aké osobné údaje spracúvame?

Vždy spracúvame také osobné údaje účastníka prieskumov, ktoré sú potrebné pre identifikáciu a kontaktovanie účastníka (meno, priezvisko, titul ak bol uvedený, emailový kontakt, telefonický kontakt alebo kontakt na sociálnych sieťach).

 

Charakter, zameranie, účel a spôsob realizácie každého jednotlivého prieskumu sa môže líšiť, a preto aj rozsah ďalších osobných údajov, ktoré budeme spracúvať, môže byť odlišný pri každom jednotlivom prieskume. Budeme však spracúvať len tie osobné údaje účastníka, ktoré nám účastník dobrovoľne poskytne v rámci samotného prieskumu alebo prípravy na neho, a to bez ohľadu na formu a spôsob ako nám ich účastník poskytne (napr. vyplnením on-line formulára/dotazníka, zaslaním údajov emailom,  účasťou na on-line diskusii, poskytnutím údajov v rámci diskusie či telefonátu, osobného stretnutia, zaslaním audio alebo video záznamu, atď.).

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov účastníkov tak bude daný rozsahom, v akom nám ich účastník sám poskytne. Ak bude prieskum realizovaný formou on-line diskusie alebo online rozhovoru (napr. prostredníctvom webových aplikácií) prípadne osobnej diskusie a rozhovoru, takéto diskusie alebo rozhovory budú môžu byť nahrávané a v takomto prípade bude z nich vyhotovovaný audiovizuálny záznam - v takom prípade budeme spracúvať aj hlasové a vizuálne osobné údaje účastníka (t.j. jeho hlas a podobu), ktorý sa on-line diskusie alebo rozhovoru zúčastní.

 

Ak nám účastník v rámci prieskumu poskytne ďalšie osobné údaje (napr. vek, zamestnanie, miesto pobytu, pohlavie, dosiahnuté vzdelanie, atď.), budeme spracúvať osobné údaje v danom rozsahu. V prípade, ak budeme potrebovať niečo doručiť účastníkovi prieskumu, budeme spracúvať aj jeho kontaktnú adresu, ktorú nám uvedie.

2. Na základe akého právneho titulu a za akým účelom spracúvame osobné údaje?

Na spracovanie osobných údajov nás oprávňuje súhlas účastníka, ktorý účastník udelí aktívnym on-line zakliknutím jeho súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov podľa tohto dokumentu na webovej stránke, a to spravidla pri vyplnení a odoslaní príslušného on-line formulára.

 

Odoslaním vyplneného formulára so zakliknutým súhlasom účastník súhlasí s tým, aby Go4insight spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu a spôsobom ako je uvedené v tomto dokumente, tj. najmä všetky jeho osobné údaje, ktoré nám v rámci jeho účasti na prieskumu bez ohľadu na jeho formu, poskytne.

 

Ak bude niektorý prieskum realizovaný formou komunikácie na diaľku (napr. on-line diskusia, elektronická alebo telefonická komunikácia s našou spoločnosťou, príp. aj spoločne s ostatnými respondentami) dáva účastník súhlas s vyhotovením (nahraním) a uchovaním jeho audiovizuálnych záznamov z prieskumov (napr. on-line diskusií), ktorých sa zúčastní, a teda so zachytením (nahrávaním) a uchovaním jeho hlasových prejavov a vizuálnej podoby, ako aj prípadných iných osobných údajov, ktoré sám účastník v rámci prieskumu (napr. on-line diskusie) sám uvedie. Súhlas sa vzťahuje aj k textovému prepisu príslušnej komunikácie (napr. on-line diskusií).

 

Komunikácia medzi našou spoločnosťou a účastníkom bez ohľadu na formu a spôsob (telefonická, písomná, elektronická či on-line komunikácia prostredníctvom niektorej softwarovej aplikácie ako napr. MS Teams,  Zoom, Skype, atď.) bude uchovávaná a nahrávaná a v prípade ústnej komunikácie z nej môžeme vyhotoviť textový prepis; súhlas sa vzťahuje aj na hlasový prejav účastníka a akékoľvek iné osobné údaje, ktoré nám v rámci rozhovoru / komunikácie uvedie.

Súhlas účastníka so spracúvaním jeho osobných údajov je vždy dobrovoľný a nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou; ak ho však účastník neudelí alebo neskôr odvolá, nemôže sa zúčastniť prieskumu a nebude mu poskytnutá žiadna odmena za účasť, pokiaľ má byť účasť v prieskume honorovaná. Účastník môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať na kontaktoch uvedených nižšie v bode 3. tohto dokumentu. 

 

Osobné údaje spracúvame aj z dôvodu plnenia našich zákonných povinností alebo z dôvodu plnenia zmluvy s účastníkom (napr. náš záväzok poskytnúť za účasť v prieskume dohodnutú odmenu).

 

Osobné údaje účastníkov prieskumov spracúvame najmä za účelom vyhodnotenia informácií získaných v prieskumoch. Získané informácie budeme analyzovať napr. z pohľadu spotrebiteľského správania účastníka, jeho preferencií, skúseností, apod. Odpovede účastníka v rámci prieskumov budeme vyhodnocovať pre účely spracovania výstupov z prieskumov, kontroly výskumu zvolenou metódou, alebo pre potreby využitia získaných informácii v marketingu, atď.

 

Osobné údaje účastníka budeme spracúvať aj za účelom ich poskytnutia (resp. len vybraných osobných údajov) tretím stranám (zákazníkom/klientom našej spoločnosti Go4insight) pre ich interné účely. Osobné údaje účastníka nebudú žiadnym spôsobom zverejnené, nebudú sprístupnené verejnosti na internete, v tlači, médiách či inou formou.

3. Kto spracúva osobné údaje a komu ich odovzdávame?

Všetky osobné údaje spracúva naša spoločnosť Go4insight ako prevádzkovateľ v zmysle Zákona a GDPR. Kontaktné údaje našej spoločnosti sú: hello@go4insight.com a v prípade písomného kontaktu adresa sídla našej spoločnosti: Go4insight s.r.o., Kýčerského 5, 811 05 Bratislava. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov sú: dpo@go4insight.com (pre elektronickú komunikáciu) a sídlo našej spoločnosti: Go4insight s.r.o., Kýčerského 5, 811 05 Bratislava (pre písomnú komunikáciu).

 

Osobné údaje účastníka môžeme odovzdávať ďalším subjektom ako príjemcom v zmysle Zákona a GDPR; kategórie týchto príjemcov sú nasledujúce:

 

 • zákazníkom (klientom) našej spoločnosti Go4insight, pre ktorých príslušný prieskum vykonávame;

 • poskytovateľom cloudových služieb, ktoré využívame (len v rozsahu v akom máme osobné údaje v elektronickej forme uložené na externom cloude a len v rozsahu ich uchovávania v cloude);

 • v prípade diskusií alebo inej formy prieskumu za účasti viacerých účastníkov (napr. on-line konferencie, konferenčné hovory s viacerými osobami, atď.) ostatným účastníkom diskusií/prieskumu v prípade, ak niektorí z nich požiadajú o kópiu záznamu (len v rozsahu audio alebo audiovizuálnych záznamov z diskusií);

 • advokátom v rámci ochrany právnych nárokov a oprávnených záujmov našej spoločnosti;

 • účtovným a daňovým poradcom v rozsahu vyplatenia odmeny účastníkom za účasť na prieskume;

 • Slovenskej pošte a.s., príp. iným doručovateľským a kuriérnym službám, v prípade doručovania účastníkovi prieskumu (len v rozsahu kontaktnej adresy účastníka);

 • iným subjektom verejného práva na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Osobné údaje účastníkov neposkytujeme vždy a všetkým vyššie uvedeným kategóriám príjemcov, ale iba v prípade konkrétnej potreby a vždy len v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym dôvodom sprístupnenia týchto údajov tretej osobe. Ak bude mať účastník záujem sa dozvedieť ktoré jeho osobné údaje ktorému konkrétnemu príjemcovi sme poskytli, môže sa na nás obrátiť na kontaktoch uvedených vyššie v tomto bode (v rámci jeho práva požadovať prístup k osobným údajom).

4. Ako dlho osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje budeme spracúvať len na nevyhnutnú dobu, maximálne však tri roky od udelenia súhlasu.

5. Aké práva má účastník v súvislosti s ochranou osobných údajov a kde ich uplatniť?

Každý účastník má v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov nasledujúce práva:

 

 1. požadovať prístup k osobným údajom (t.j. právo vedieť aké údaje o účastníkoch spracovávame a vyžiadať si ich zoznam/špecifikáciu), za akým účelom, po akú dobu, ako ich získavame, komu ich odovzdávame, a aké máte práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov; tieto všetky informácie sú uvedené v tomto dokumente);

 2. na opravu osobných údajov (t.j. ak účastník zistí, že osobné údaje, ktoré o ňom spracúvame, sú nesprávne, má právo žiadať ich opravu);

 3. na vymazanie osobných údajov (napr. po uplynutí doby spracúvania, na základe odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov spracúvaných výlučne na právnom základe súhlasu účastníka) ;

 4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov (t.j. požadovať zníženie rozsahu spracúvania osobných údajov)

 5. namietať spracúvanie osobných údajov,

 6. na prenosnosť svojich osobných údajov,

 7. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona (ak sa účastník domnieva, že jeho osobné údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore so Zákonom alebo GDPR);

 8. kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je výlučným právnym základom pre spracúvanie konkrétnych osobných údajov iba súhlas účastníka; odvolanie súhlasu v rozsahu osobných údajov, ktoré spracúvame na základe iného právneho základu (napr. na základe osobitného zákona, z titulu plnenia zmluvy s účastníkom) nie je účinné.

 

Účastník môže uplatniť vyššie uvedené práva v písomnej podobe alebo emailom (v elektronickej podobe) na kontaktoch Go4insight uvedeným vyššie v bode 3. tohto dokumentu. Právo podať sťažnosť podľa písm. g) vyššie môže účastník uplatniť priamo u vyššie uvedeného dozorného orgánu. Aby sme vedeli, že právo uplatňuje oprávnená osoba, v prípade písomnej žiadosti musí byť žiadosť podpísaná účastníkom, v prípade elektronickej žiadosti musí byť odoslaná z kontaktného emailu účastníka, ktorým nám účastník uviedol, pričom v obidvoch prípadoch musí byť žiadateľ dostatočne identifikovaný. Podnet alebo žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti žiadosti, môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O prípadnom predĺžení budeme účastníka informovať spolu s odôvodnením.

6. Prenášame osobné údaje do tretích krajín?

Nie, osobné údaje účastníkov nebudeme prenášať do tretích krajín v zmysle Zákona a GDPR, t.j. mimo štátov EU a EHS.

7. Profilujeme osobné údaje?

Osobné údaje budeme profilovať len v rozsahu rozdelenia prieskumov podľa ich vecného zamerania, podľa zákazníka, pre ktorý sa prieskum realizuje a podľa rozsahu a typu konkrétnych údajov, ktoré nám účastník uvedie (napr. podľa toho, či využíva konkrétne služby, konkrétneho poskytovateľa služby, spôsob a rozsah využívania služby, postavenia, zamestnania, veku, pohlavia, či iných vlastností a aktivít účastníkov, atď.).

bottom of page