top of page
Banner

Vyhlásenie o ochrane údajov a absolútnej dôvernosti osobných údajov

Štúdia „Prieskum o zdraví, starnutí a odchode do dôchodku v Európe – SHARE „50+ v Európe“ je medzinárodná štúdia, ktorá sa realizuje v rámci zodpovednosti konzorcia Európskej výskumnej infraštruktúry „SHARE-ERIC” v spolupráci s vedeckými partnerskými inštitúciami. Na Slovensku je v súčasnosti za národnú implementáciu štúdie „Prieskum o zdraví, starnutí a odchode do dôchodku v Európe – SHARE „50+ v Európe“ zodpovedná Ekonomická univerzita v Bratislave.

Realizáciu rozhovorov zmluvne zabezpečujú agentúry ACRC s.r.o. a Go4insight s.r.o. z Bratislavy. Všetky zúčastnené strany pracujú v súlade s právnymi ustanoveniami o ochrane údajov.

Účelom tejto štúdie je pomôcť výskumníkom lepšie pochopiť potreby a životné okolnosti ľudí vo veku 50 rokov a starších a ich rodín. Jej cieľom je poskytnúť vedeckým pracovníkom údaje o zdraví, sociálno-ekonomickom postavení a sociálnych a rodinných väzbách ľudí na riešenie ich výskumných otázok v súvislosti s procesom starnutia obyvateľstva. Štúdia je na Slovensku financovaná Európskou komisiou.

Boli ste náhodne vybraní, aby ste sa zúčastnili prieskumu. Vaša účasť na prieskume je samozrejme absolútne dobrovoľná.

Výsledky prieskumu budú prezentované len v anonymizovanej podobe, t. j. bez vášho mena a adresy. To znamená, že z výsledkov nikto nebude schopný identifikovať osobu, ktorá informácie v rozhovore poskytla.

To isté platí pre následné rozhovory s Vami, ktoré sú dôležité na pochopenie procesu starnutia, a pre rozhovory s príbuznými zomrelých účastníkov prieskumu, ktoré sú dôležité pre dokončenie ich životnej histórie. Informácie o rôznych rozhovoroch týkajúcich sa tej istej osoby sa prepájajú len prostredníctvom číselného kódu, t. j. bez mena a adresy.

Žiadne údaje, ktoré odhaľujú vašu totožnosť, nie sú posunuté tretím stranám.

Zodpovednosť za dodržiavanie ustanovení o ochrane údajov majú

doc. Ing. Ľubica Knošková                  Prof. Axel Börsch-Supan,             Ass. Jur. Heidi Schuster PhD.     

SHARE koordinátor Slovensko           Managing Director of                   Data Protection Officer of

Ekonomická univerzita                        SHARE-ERIC                                  SHARE-ERIC
v Bratislave                                                                                                  

Dolnozemská cesta 1                           Amalienstr. 33                              Hofgartenstr. 8                                                        

852 35 Bratislava                                 80799 Munich                              80539 Munich

Slovakia                                                Germany                                       Germany

 
Čo sa stane s poskytnutými informáciami?

1. Anketári z agentúry ACRC s.r.o. vložia vaše odpovede do počítača prostredníctvom výberu vhodnej odpovede / kategórií odpovedí.

2. Informácie, ktoré ste poskytli počas rozhovoru, budú uložené spolu s číselným kódom a bez vášho mena a adresy, takže ich nebude možné priamo prepojiť s Vami.

3. Adresy a mená sú prísne oddelené a uložené mimo informácií, ktoré ste poskytli počas rozhovoru. Tieto údaje budú uložené iba do ukončenia štúdie SHARE. Štúdia SHARE sa končí po poslednej vlne zberu údajov a následnom čistení údajov a kontrolách kvality, ktoré sú potrebné na prípravu konečného anonymizovaného súboru údajov na účely výskumu.

4. Po zhromaždení individuálnych rozhovorov sa údaje zhromaždia bez mena a adries a analyzujú sa údaje z rozhovorov (Príklad: Tabuľka výsledkov podľa pracovnej situácie).

5. Výsledky vo vedeckých publikáciách sa zobrazujú iba v skupinách (napríklad muži, ženy). Informácie o jednotlivých osobách nie sú rozpoznateľné.

6. V prípade následných rozhovorov s tými istými osobami sú adresy a mená vždy uložené oddelene od informácií poskytnutých v rozhovoroch.

V každom prípade vždy platí:

Vaša účasť na tomto prieskume je absolútne dobrovoľná. To platí rovnako pre tento rozhovor a všetky jeho časti, ako aj pre budúce rozhovory v priebehu štúdie. Neúčasť pre vás neznamená žiadne nevýhody. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou pre budúcnosť.

 

Okrem toho máte právo na prístup, opravu a vymazanie vašich osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania týkajúce sa Vašej osoby alebo na námietku proti spracovaniu, ako aj právo prenosu údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany údajov kontaktujte, prosím, Data Protection Officer of SHARE-ERIC, Mrs. Heidi Schuster, na čísle +49-(0)89-2108-1554 alebo Ľubica Knošková na čísle +421 903 695 413. Pre ďalšie otázky týkajúce sa štúdie kontaktujte agentúru ACRC s.r.o. na čísle +421 0911 706 806 alebo Go4insight s.r.o. na čísle +421 911 749 528.

Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. podateľňa: 02/ 32 31 32 14  alebo Data Protection Authority of Bavaria, postal address: Postfach 606, 91511 Ansbach, Germany, Phone: +49-(0)981-53-1300, Fax: +49(0)981-53-98-1300, email: poststelle@lda.bayern.de.

V rámci tohto prieskumu sa budeme dopytovať aj na Vašich príbuzných. Tieto informácie sú zbierané na základe oprávneného záujmu v spojitosti s výskumným zámerom opísaným v tomto dokumente. Preto Vás prosíme, o sprístupnenie informácií z tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov aj ostatným osobám vo Vašej domácnosti aby boli aj oni informovaní o spracovávaní dát a ich právach v tomto ohľade.  

Ďakujeme vám za účasť a dôveru v našu prácu!

bottom of page