top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Učiteľov si vážime dnes viac ako pred pandémiou

Pri začiatku nového školského roka 2021/2022 možno konštatovať, že tretina populácie Slovenska si po skúsenosti s pandémiou dnes váži prácu učiteľov viac, ako tomu bolo pred pandémiou. Viac ako polovica rodičov školopovinných detí si myslí, že niektoré predmety by sa dali učiť online spôsobom aj v budúcnosti. Najviac by to z pohľadu rodičov bolo vhodné v prípade predmetov ako občianska náuka, dejepis a zemepis.


Autor fotografie: Max Fischer na Pexels


Po skúsenosti s pandémiou si učiteľov vážime viac


V prvé septembrové dni opäť začína nový školský rok, tentokrát však silne ovplyvnený predchádzajúcim vyučovacím obdobím počas lockdownov a karantén, kedy niekoľko mesiacov prebiehala výučba výlučne online.


Skúsenosť spôsobená učením „nadiaľku“ však prináša aj niečo pozitívne. U ľudí na Slovensku sa zmenilo vnímanie dôležitosti práce učiteľov k lepšiemu. Až 19% populácie vníma prácu učiteľov ako oveľa dôležitejšiu oproti minulosti a ďalších 14% ako trochu dôležitejšiu ako v minulosti.


Celkovo si prácu učiteľov váži viac oproti obdobiu pred pandémiou až tretina populácie. Približne dve pätiny obyvateľov na Slovensku oproti minulosti názor na túto oblasť nezmenilo a vníma, že práca učiteľov je rovnako dôležitá ako predtým. Ako menej dôležitú oproti minulosti vníma prácu učiteľov dokopy 11% Slovákov. Na túto tému nemá názor 13% ľudí.

Skúsenosť s doterajším obdobím pandémie spôsobila najvyšší nárast podielu tých, čo si prácu učiteľov vážia viac ako v minulosti, u vysokoškolsky vzdelaných, s nadpriemerným príjmom a ľudí žijúcich v Bratislavskom kraji. Celkovo si však prácu učiteľov vážia po pandémii viac prakticky všetky skupiny obyvateľov bez ohľadu na vek, či ide o mužov alebo ženy, prípadne či majú alebo nemajú doma školopovinné deti.

Mnohé predmety by sa dali učiť online


Skúsenosť s online vyučovaním v predchádzajúcom školskom roku však ukázala, že online vyučovanie môže mať miesto aj v bežnom vyučovacom procese.


Celkovo si viac ako polovica (54%) rodičov školopovinných detí na Slovensku myslí, že aspoň niektoré predmety v škole by sa dali učiť online spôsobom aj počas bežného „nepandemického“ obdobia. Veľká časť rodičov (46%) však nepreferuje online formu vyučovania pri žiadnom z vyučovacích predmetov.


Zdá sa, že rôzni rodičia však majú odlišné názory na to, ktoré predmety sú a ktoré predmety nie sú vhodné pre online spôsob výučby. Úplnú zhodu v názoroch v tejto téme rodičia nemajú, ale najväčšia časť rodičov sa zhoduje, že vhodný predmet pre online výučbu do budúcnosti je najmä občianska náuka. Tento názor má až tretina rodičov. Takmer tretina si myslí, že pre online výučbu by bol vhodný aj dejepis a niečo viac ako štvrtina si to myslí o zemepise / geografii.


Naopak, najmenej vhodné predmety pre online formu vyučovania, zrejme aj po skúsenosti z mesiacov dištančného vyučovania počas pandémie, sú podľa názoru rodičov najmä fyzika a chémia. O týchto predmetoch si len 11% rodičov školopovinných detí myslí, že sú vhodné pre vyučovanie online.


Trojicu nevhodných predmetov pre online spôsob výučby uzatvára výtvarná výchova, kde je pomerne ľahké si predstaviť dôvody, ktoré k tomuto názoru mohli rodičov viesť.


 

O prieskume


Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov na prelome júla a augusta 2021. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page