top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Slovensko je v otázkach pandémie veľmi rozdelenéJe evidentné, že Slovensko je veľmi rozdelené v mnohých otázkach týkajúcich sa pandémie COVID-19 a opatrení nastolených štátom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.


Kontrola dodržiavania opatrení


Výrazné rozdelenie spoločnosti je viditeľné aj v názoroch na súčasnú prax kontroly dodržiavania štátom nariadených protipandemických opatrení.


Približne štvrtina populácie (27%) si myslí, že kontrola dodržiavania protipandemických opatrení je v súčasnosti primeraná a „taká akurát“. Ďalšia štvrtina populácie (25%) má pocit, že kontrola dodržiavania opatrení je síce viditeľná, ale nie celkom dostatočná. Požadovali by prísnejšiu kontrolu.


Tretia takmer štvrtina obyvateľov Slovenska (22%) je toho názoru, že kontrola štátom nariadených opatrení proti šíreniu korona vírusu je v súčasnosti úplne nedostatočná. Celkový obraz zásadne rozdeleného názorového spektra slovenskej populácie dokresľuje posledná štvrtina obyvateľov (26%), ktorá je presvedčená, že kontrola protiepidemiologických opatrení je v súčasnosti až zbytočne prísna.


Podobná odlišnosť pohľadov na kontrolu protipandemických opatrení je viditeľná aj vo vnútri jednotlivých socio-demografických aj socio-ekonomických skupín.


Jediným viditeľnejším trendom je, že kritika prílišnej prísnosti kontroly opatrení je výraznejšia u ľudí s nižším vzdelaním, v nižšom veku a s nižším príjmom a tým pádom z nižších sociálnych tried.


Ľudia s vyšším vzdelaním a vyšším príjmom majú nadpriemerne častejšie názor, že opatrenia sú síce viditeľné, ale nie sú úplne dostatočné.Veľmi rozdielny postoj ku kontrole opatrení na zamedzenie šírenia pandémie je však viditeľný aj v rámci všetkých, inak homogénnych skupín obyvateľstva Slovenska.


Reakcia polície na prípady porušenia opatrení


Viac ako 80% populácie ešte (do konca novembra 2021) osobne nebola svedkami situácie, že by polícia nejakým spôsobom riešila nedodržiavanie protipandemických opatrení. Aspoň jednu aktivitu polície smerom k riešeniu porušení pravidiel zaregistrovala len približne šestina (17%) obyvateľov Slovenska. Len päť percent obyvateľov bolo svedkami aktivít polície týkajúcich sa riešenia nedodržiavania protipandemických opatrení viac krát.Najčastejšie boli ľudia svedkami aktivít polície v Bratislave, čo je zrejme spojené aj so skutočnosťou, že najviac protestných „antirúškarských“ zhromaždení bolo práve v Bratislave.

O niečo väčšiu aktivitu polície zaznamenali ľudia v mladšom veku. Dá sa však konštatovať, že žiadna relevantná skupina obyvateľstva nebola svedkom aktivít polície vo výraznej miere.


Názory na použitie donucovacích opatrení políciou


Spoločnosť je takmer presne na polovice rozdelená aj v otázke, či by polícia mala používať donucovacie prostriedky proti ľuďom, ktorí sú pri kontrole protipandemických opatrení na policajtov agresívni, alebo na policajtov priamo zaútočia.


Štvrtina populácie (23%) je presvedčená, že polícia by určite mala postupovať rázne a používať aj donucovacie prostriedky, keď sú tí, čo porušujú opatrenia, na policajtov agresívni. Ďalšia štvrtina obyvateľov (24%) taktiež skôr súhlasí s tvrdším postupom polície voči agresívnym odporcom opatrení.


Na opačnej strane je tretina obyvateľstva (33%), ktorá rozhodne nesúhlasí s razantnou reakciou polície v prípade kladenia odporu pri vynucovaní protipandemických opatrení. Zvyšná pätina populácie Slovenska (20%) s využívaním donucovacích prostriedkov taktiež skôr nesúhlasí.


Najviac je proti využívaniu donucovacích prostriedkov políciou najmladšia veková kategória, ľudia z menších (okresných miest), ale aj ľudia z Bratislavského regiónu.


S použitím donucovacích prostriedkov políciou voči agresívnym porušovateľom protipandemických opatrení súhlasia o niečo viac ľudia s vyšším príjmom a vyšším vzdelaním. Aj v týchto skupinách sú však názory na túto problematiku veľmi polarizované.


 

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov 19-29. novembra 2021. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.Comentários


bottom of page