top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Ako sme boli spokojní s rokom 2019?

Už tretíkrát za sebou podľa hodnotení obyvateľov Slovenska dopadol práve sa končiaci rok pozitívnejšie, ako boli očakávania na jeho začiatku. Najväčší vplyv mali zlepšené vzťahy

a zlepšujúca sa finančná situácia domácností.


Takmer tretina obyvateľov Slovenska (31%) považuje z pohľadu svojho osobného života rok 2019 za lepší, ako očakávali na jeho začiatku. Naopak, menej ako pätina (približne18%) považuje rok 2019 za horší, ako si mysleli na jeho začiatku. Pre polovicu obyvateľstva (51%) bol rok približne rovnaký v porovnaní s očakávaniami v januári 2019.
Z posledných troch rokov bol uplynulý rok 2019 hodnotený celkovo najpriaznivejšie. V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi sa tento rok opäť zvýšil podiel tých, čo končiaci sa rok hodnotili pozitívnejšie (o dva percentuálne body) a zároveň sa znížil podiel tých, čo hodnotili rok negatívnejšie (tiež o 2 percentuálne body).
Rok 2019 predčil očakávania prakticky všetkých skupín obyvateľstva Slovenska. Pozitívne ho hodnotili ľudia zo všetkých slovenských regiónov a takmer všetkých sociálnych skupín.

Končiaci rok 2019 bol lepší ako očakávania pre viac ako polovicu mladých dospelých (do 30 rokov), kým horší bol len pre desatinu z nich. Úplne najspokojnejší s rokom 2019 boli tínedžeri (vo veku do 19 rokov).


S rastúcim vekom čiastočne klesá spokojnosť s prežitým rokom a zároveň mierne rastie nespokojnosť s ním. Až do dôchodkového veku však stále prevažuje pozitívne hodnotenie nad negatívnym. Podiel nespokojných s rokom 2019 prevyšuje podiel spokojných až u ľudí starších ako 60 rokov. V uplynulom roku sa však aj v tejto vekovej kategórii v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi hodnotenie roka zlepšilo.


Prečo bol rok 2019 lepší, ako sme očakávali?


Opýtali sme sa ľudí, ktorí hodnotili rok 2019 za lepší ako očakávali, na hlavné dôvody, vďaka ktorým ho takto hodnotia.


Vyše dve pätiny bolo spokojných s rokom z pohľadu svojej rodiny, či partnerských vzťahov, obdobne dve pätiny boli spokojných s oblasťou svojho osobného života a trojicu najdôležitejších dôvodov uzatvára zlepšenie finančnej situácie.
Situáciu na Slovensku ilustruje fakt, že zlepšenie všeobecnej nálady na Slovensku alebo zlepšenie politickej situácie v krajine bolo dôvodom optimizmu len pre menej ako 5% spokojných.


Prečo bol rok 2019 horší ako očakávania?


Tých ľudí, ktorí považovali rok 2019 za horší, ako očakávali, sme sa tiež opýtali na hlavné dôvody ich nespokojnosti.


Najviac z nich spomenulo zhoršenie svojho zdravotného stavu. Finančná situácia je druhým najdôležitejším dôvodom negatívneho hodnotenia uplynulého roka. Práve faktor nespokojnosti s finančnou situáciou zaznamenal po uplynulé tri roky najvýraznejší pokles dôležitosti. Takmer jedna tretina spomenula ako dôvod negatívneho hodnotenia roka 2019 zhoršenie politickej situácie na Slovensku.
 

O prieskume


Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov na prelome novembra a decembra 2019. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Recent Posts

See All

留言


bottom of page