top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Ako sme na Slovensku spokojní s rokom 2020?

Najväčší negatívny vplyv mal COVID-19 a ním spôsobená situácia v spoločnosti. Pandémia však priniesla aj viaceré pozitíva.


Až dve tretiny obyvateľstva Slovenska (67%) považuje z pohľadu svojho osobného života rok 2020 za horší, ako očakávali na jeho začiatku. Pritom viac ako polovica z nich ho hodnotí ako výrazne horší.

Naopak, za lepší, ako si mysleli na jeho začiatku, považuje rok 2020 len menej ako desatina slovenskej populácie (8%). Pre približne štvrtinu obyvateľstva (26%) bol rok približne rovnaký v porovnaní s očakávaniami v januári 2020.V tomto roku sa otočil trend hodnotenia končiaceho sa roka. V rokoch 2017 - 2019 sme boli svedkami pozitívneho hodnotenia roka, keď podiel tých, ktorých rok príjemne prekvapil, bol väčší ako podiel tých, pre ktorých bol práve uplynulý rok horší ako očakávania na jeho začiatku.Podiel pozitívneho hodnotenia uplynulého roka pritom každý rok mierne rástol. Globálna pandémia v tomto roku však zásadným negatívnym spôsobom zmenila očakávania mnohých Slovákov.


Rok 2020 hodnotia veľmi podobne všetky sociálne skupiny. Bez ohľadu na to, či niekto býva v meste alebo na vidieku, či je zo západu alebo východu, či pracuje v továrni alebo v kancelárii, či má vyšší alebo nižší príjem – je len veľmi malá časť ľudí, ktorí považujú rok 2020 za lepší, ako boli ich očakávania na jeho začiatku.


Istý malý rozdiel môžeme vidieť u mladších ľudí, ktorí sa na uplynulý rok pozerajú o niečo optimistickejšie, hoci aj u nich prevláda negatívne hodnotenia uplynulého roka.Prečo niekto hodnotí rok 2020 za lepší, ako boli očakávania na jeho začiatku?


V roku, keď nás zasiahla globálna pandémia, bolo zaujímavé zistiť, čo je za pozitívnym hodnotením roka u tých, ktorým rok 2020 predčil ich očakávania.


Takmer polovica (45%) z nich sa tešila zo zlepšenia z pohľadu svojej rodiny, či partnerských vzťahov. Tretina z nich (32%) bola spokojná so svojím osobným životom – novými získanými zážitkami a skúsenosťami. Rovnako pre tretinu (31%) z nich bolo dôležitým zdrojom spokojnosti zlepšenie v pracovnej oblasti. Pozitívny vplyv mali aj ľudia v okolí, zlepšenie finančnej situácie, či zlepšenie bývania.


Dôvody, pre ktoré je končiaci rok považovaný za lepší, sa v porovnaní s minulými rokmi zmenili. V predchádzajúcich rokoch boli najdôležitejšími zdrojmi optimizmu zlepšujúca sa ekonomická situácia a lepšia osobná finančná kondícia, v tomto roku boli najčastejšie spomínané dôvody, ktoré sa týkajú súkromnej sféry, vzťahov a osobného prežívania.
Prečo bol rok 2020 horší, ako sme očakávali?


Tých ľudí, ktorí považovali rok 2020 za horší, ako očakávali (dve tretiny populácie), sme sa tiež opýtali na hlavné dôvody ich nespokojnosti. Najvýznamnejším dôvodom, a to až pre 63% z nich, bola pandémia COVID-19 a ňou spôsobená nálada v slovenskej spoločnosti. Druhým najdôležitejším faktorom bolo znechutenie z politickej situácie na Slovensku (59%). Na treťom a štvrtom mieste sú ekonomické dôvody: zhoršenie celkovej ekonomickej situácie na Slovensku (57%) a zhoršenie osobnej finančnej situácie (45%).
Aj v prípade dôvodov negatívneho hodnotenia roka prišlo k výrazným zmenám v porovnaní s predchádzajúcimi „normálnymi“ rokmi. Kým v predchádzajúcich rokoch dôvodom negatívneho hodnotenia roka boli hlavne zhoršenie osobnej finančnej situácie a (u starších ľudí) aj zdravotné dôvody, v roku 2020 sa primárnymi dôvodmi stáva pandémia a jej negatívny vplyv na spoločnosť.


Priniesla pandémia aj niečo pozitívne?


Všetkých respondentov, bez ohľadu na to, či uplynulý rok hodnotili pozitívne alebo negatívne, sme sa spýtali, či pandémia a s ňou spojené opatrenia priniesli (popri všetkom ľudskom utrpení a mnohých komplikáciách) aj niečo pozitívne.


Nejakú pozitívnu stránku (karanténnych) opatrení spojených s pandémiou zažilo alebo si uvedomuje len o niečo viac ako 40% obyvateľov Slovenska. Väčšia časť populácie Slovenska si tak s pandémiou a príslušnými opatreniami nič pozitívne nespája.


Medzi najväčšími pozitívnymi aspektami karanténnych opatrení bol náhly „dostatok času“.

šestina populácie hodnotí pozitívne, že počas karantény mohli tráviť viac času s rodinou. Pre desatinu obyvateľov priniesla karanténa možnosť viac sa venovať svojim záľubám a takisto viac športovať. Sedem percent obyvateľstva sa nazdáva, že pandémia pomohla zlepšiť medziľudské vzťahy v ich okolí a ďalší sa nazdávajú, že pandémia im pomohla uvedomiť si, ktoré hodnoty sú v živote skutočne dôležité.
 

O prieskume


Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v na prelome novembra a decembra 2020. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.Comments


bottom of page