top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Ako sme na Slovensku spokojní s rokom 2018?

Rok 2018 podľa hodnotení obyvateľov Slovenska dopadol pozitívne, dokonca o niečo lepšie ako ten predchádzajúci. Najväčší vplyv mala zlepšujúca sa finančná situácia domácností.


Takmer tridsať percent obyvateľov Slovenska (29%) považuje z pohľadu svojho osobného života rok 2018 za lepší, ako očakávali na jeho začiatku. Naopak, o niečo menšia skupina (približne 20%) považuje rok 2018 za horší, ako si mysleli na jeho začiatku. Pre približne polovicu obyvateľstva (51%) bol rok približne rovnaký v porovnaní s očakávaniami v januári 2018.


Rok 2018 bol celkovo hodnotený priaznivejšie ako rok 2017. V porovnaní s predchádzajúcou vlnou prieskumu, tento rok sa mierne zvýšil podiel tých, čo končiaci sa rok hodnotili pozitívnejšie (o jeden percentuálny bod) a zároveň sa znížil podiel tých, čo hodnotili rok negatívnejšie (o 3 percentuálne body).

Rok 2018 predčil očakávania takmer všetkých skupín obyvateľstva. Pozitívne ho hodnotili ľudia zo všetkých slovenských regiónov aj všetkých sociálnych skupín. Zásadným faktorom, ktorý vplýva na spokojnosť s končiacim sa rokom, je však vek. Najspokojnejší s rokom 2018 boli mladí ľudia, najmenej spokojní tí najstarší.
Končiaci rok 2018 bol lepší ako očakávania pre viac ako 40 % mladých dospelých (do 30 rokov), kým horší bol len pre sedminu z nich (menej ako 15%). S rastúcim vekom klesá spokojnosť s prežitým rokom a postupne rastie nespokojnosť. Hraničným vekom je „šesťdesiatka“. Od tohto veku podiel nespokojných s rokom prevyšuje podiel spokojných. Najmenej spokojná je najstaršia veková kategória nad 70 rokov, pre ktorú končiaci sa rok bol lepším len pre 6 %, kým horší pre viac ako tretinu.


Prečo bol rok 2018 lepší, ako sme očakávali?


Opýtali sme sa ľudí, ktorí hodnotili rok 2018 za lepší ako očakávali, na hlavné dôvody, vďaka ktorým ho takto hodnotia. Najčastejšie boli spomínané 4 dôvody.


Štyria z desiatich (44%) sa tešili zo zlepšenia svojej finančnej situácie. Vyše dve pätiny (43%) bolo spokojných s rokom z pohľadu svojej rodiny, či partnerských vzťahov. Takisto dve pätiny (39%) bolo spokojných s oblasťou svojho osobného života. Pre viac ako tretinu (35%) bolo dôležitým zdrojom spokojnosti zlepšenie v pracovnej oblasti.

Symptomatické pre súčasnú situáciu na Slovensku je, že zlepšenie všeobecnej nálady na Slovensku alebo politickej situácie v krajine bolo dôvodom optimizmu len pre menej ako 10% spokojných.


Prečo bol rok 2018 horší, ako sme očakávali?


Tých ľudí, ktorí považovali rok 2018 za horší, ako očakávali, sme sa tiež opýtali na hlavné dôvody ich nespokojnosti.

Najviac z nich spomenulo zhoršenie svojho zdravotného stavu (48%). Finančná situácia je druhým najdôležitejším dôvodom negatívneho hodnotenia uplynulého roka, takto to vníma 42% tých, pre ktorých bol rok 2018 menej priaznivý. Práve faktor nespokojnosti s finančnou situáciou znamenal tento rok významný pokles.


Takmer jedna tretina (31%) spomenula ako dôvod negatívneho hodnotenia roka 2018 zhoršenie politickej situácie na Slovensku a štvrtina (28%) všeobecnú negatívnu náladu v slovenskej spoločnosti. Podobné percento zažilo komplikácie v osobnej oblasti (23%) alebo situácii svojej rodiny (22%).
Najdôležitejšie aspekty, ktoré spôsobujú spokojnosť alebo nespokojnosť


Najdôležitejšími oblasťami, ktoré spôsobujú spokojnosť alebo nespokojnosť s rokom, je osobná oblasť, finančná situácia, zdravotný stav a rodinná situácia.Osobná oblasť (vzdelanie, zážitky, skúsenosti, viera...) dominuje u mladých ľudí do 30 rokov. Pre ľudí v strednom veku začína rásť dôležitosť úspechov v práci a s tým spojené zlepšenie finančnej situácie.


Situácia v rodine a vo vzťahu je dôležitá pre všetky vekové skupiny, najviac však pre ľudí vo veku 25 – 40 rokov, kedy sa najviac stabilizuje rodinný život a prichádzajú na svet deti.


S rastúcim vekom je dôvodom pozitívneho hodnotenia uspokojivý zdravotný stav, čo je aj najdôležitejším dôvodom spokojnosti u ľudí vo veku nad 70 rokov.Naopak, finančné problémy sú dôvodom nespokojnosti s rokom 2018 u všetkých vekových kategórií približne narovnako. Dôležitosť zdravotného stavu ako kľúčového aspektu nespokojnosti rastie výrazne s vekom. Od veku 50 rokov sa stáva prakticky najdôležitejším dôvodom nespokojnosti a v najvyššom veku úplne dominuje. 


O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z kvantitatívneho reprezentatívneho prieskumu na populácii SR vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na vzorke 1 000 respondentov na prelome novembra a decembra 2018.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page