top of page
  • Writer's pictureGo4insight

Čo pre Slovákov znamenajú Vianoce v roku 2023?

Updated: Dec 23, 2023Čo pre nás znamenajú Vianoce

 

Pre najväčšiu časť obyvateľov na Slovensku sú Vianoce primárne náboženským sviatkom. Ako hlavne náboženský sviatok vníma Vianoce 35% populácie.

 

Naopak, ako kultúrno-spoločenský sviatok vníma Vianoce približne 29% populácie. Názorovo niekde medzi je zvyšná tretina obyvateľstva (34%), pre ktorú sú vo Vianociach obsiahnuté rovnocenne oba aspekty - náboženský aj kultúrno-spoločenský.Môžeme si teda dovoliť konštatovať, že náboženský rozmer Vianoc reflektuje približne 70% dobyvateľov Slovenska, čo jasne korešponduje s podielom obyvateľstva, ktoré sa v ostatnom Sčítaní ľudu v roku 2021 prihlásilo k nejakej kresťanskej cirkvi (68%).

  Ktoré demografické segmenty najviac vnímajú náboženskú stránku Vianoc a ktoré kultúrno-spoločenskú  stránku Vianoc? Zaujímavý je hlavne regionálny pohľad, smerom od západu na východ Slovenska sa výrazne zvyšuje vnímanie Vianoc ako náboženského sviatku.Na čo sa tešíme na Vianoce?


Ak by sme na základe väčšinového vnímania náboženskej podstaty Vianoc predpokladali, že ľudia na Vianociach majú radi hlavne náboženské slávenie, mýlili by sme sa.  

 

V skutočnosti, na náboženské slávenie Vianoc sa teší len o niečo menej ako tretina obyvateľstva (30%) – v prieskume to bol najmenej preferovaný bod na sedempoložkovom zozname, ktorý mali respondenti k dispozícii.

 

Najviac ľudí sa počas Vianoc teší na príjemný čas strávený v kruhu širšej, či užšej rodiny (77%). Rodinné slávenie sviatkov je na prvom mieste vo všetkých základných demografických skupinách. Evidentne je to priesečník, na ktorom sa zhodnú priaznivci náboženských aj sekulárnych Vianoc.

 

Druhým aspektom, čo majú ľudia radi na Vianociach je všeobecná príjemná atmosféru v celej spoločnosti (64%), ktorá zahrňuje vianočné ozdoby, piesne, filmy alebo sviatočný TV program.


Celkovo sa na Vianoce o niečo viac tešia ženy ako muži. Najväčší rozdiel medzi mužmi a ženami (v prospech žien) je v rovine vzťahov (ľudia sú počas sviatkov k sebe milší) a v duchovnej rovine (náboženské slávenie sviatkov).


Je príznačné, že jediným aspektom, ktorý na Vianociach preferujú viac muži ako ženy, je slávnostné jedlo a pitie.

  

Čo na Vianociach neznášame?

  

Asi nie je zložité odhadnúť, že ľuďom na Vianociach najviac vadí preplnenosť obchodov a komercializácia Vianoc. Takto sa vyjadrila väčšina populácie. Tieto dva dôvody uviedli na prvých dvoch miestach všetky relevantné demografické segmenty.

 

Tretia oblasť, ktorú obyvatelia Slovenska nemajú na Vianociach radi, je s prvými dvoma faktormi priamo spojená – jedná sa o finančnú náročnosť sviatkov ako takých.

 

Postupne sa vytrácajúci náboženský aspekt Vianoc vadí 20% Slovákov, takmer toľko ako predpoklad (či skôr obava), že osobná váha po Vianociach ukáže vyššiu hodnotu (19%).Čo Slovákom robí Vianoce Vianocami?


Najčastejšou činnosťou, ktorou sa počas vianočného obdobia obyvatelia Slovenska venujú, je zaobstarávanie darčekov pre svojich blízkych.

Vianočný stromček v domácnosti je univerzálnym symbolom Vianoc pre takmer všetky slovenské domácnosti. Stromček bude svietiť takmer v 90% slovenských domácnostiach.

Vianociam budú dominovať aj rodinné stretnutia a stretnutia priateľov. Návštevy počas sviatočných dní plánuje 83% populácie.  Zúčastniť sa na bohoslužbách počas vianočného obdobia plánuje 47% populácie. Špecificky na polnočnú omšu sa chystá 40% obyvateľov Slovenska.

Asi nie je prekvapením, že návštevu kresťanských chrámov plánujú častejšie ľudia v staršom veku. Medzi najstaršou a najmladšou vekovou skupinou je rozdiel až 25 percentuálnych bodov: do kostola počas sviatkov pôjde 38% teenagerov (do18 rokov). vs. 63% ľudí vo veku nad 70 rokov.

Rozdiely sú aj pri regionálnom pohľade, plánovaná účasť na bohoslužbách počas Vianoc rastie plynule smerom od západu na východ Slovenska. Na bohoslužby sa chystá len 22% obyvateľov Bratislavy (mesta), ale až 61% obyvateľov Košického regiónu.


Koledovanie patrí medzi tradičné slovenské vianočné zvyky. Tento rok sa koledovať chystá 13% obyvateľov Slovenska. Príjemným prekvapením je, že táto tradícia je živá vo  všetkých vekových kategóriách – mladí ľudia, ľudia v strednom veku aj dôchodcovia plánujú koledovať približne v rovnakej miere.


Čomu Slováci na Vianoce veria?


Biblický vianočný príbeh je v našich zemepisných šírkach notoricky známy. V týchto dňoch sa s ním môžeme stretnúť v rôznych formách a na rôznych miestach:


Anjel sa zjavil mladej dievčine Márii a oznámil jej, že bez toho, aby poznala muža, narodí sa je syn Ježiš. Tak sa  aj stalo, ale keďže bola v cudzom meste a bez prostriedkov, dieťa sa narodilo v stajni a Mária dieťa uložila do jasieľ. Anjel oznámil narodenie spasiteľa pastierom a tí ho prišli navštíviť a pokloniť sa mu. Narodenie nového kráľa predpovedali aj mudrci z Východu a nasledujúc znamenia na oblohe, našli  malé dieťa v maštali, kde mu odovzdali dary.


V prieskume sme zisťovali, do akej miery ľudia na Slovensku veria, že tento vianočný príbeh je historicky skutočný, teda sa v realite skutočne odohral spôsobom ako je napísaný.


  • Dve pätiny ľudí si myslí, že je historicky skutočný príbeh, ako Anjel oznámil Panne Márii, že sa jej narodí syn Ježiš.

  • Takmer 60%ľudí si myslí, že Ježiš sa skutočne narodil Panne Márii.

  • Podobne 64 percent ľudí si myslí, že je pravdivý príbeh o tom, ako sa malý Ježiško narodil v stajni a bol uložený do jasličiek.

  • Dve pätiny ľudí verí, že Anjel skutočne oznámil narodenie Ježiša pastierom. 

  • Príbehu návštevy troch kráľov (troch mudrcov) veria takisto približne 6 z 10 ľudí.  


 

Naopak, 15% obyvateľov Slovenska si myslí, že ani jedna časť tohto príbehu nemá reálny historický základ.


Je zaujímavé, že vianočný príbeh je po historickej stránke akceptovaný celou populáciou veľmi rovnomerne.  Vianočnému príbehu na Slovensku veríme približne rovnako – či sme starší alebo mladší, bohatší alebo chudobnejší, vzdelanejší alebo bez vzdelania. Medzi základnými sociálnymi skupinami je len niekoľko takých, ktoré sa odlišujú od priemeru. Ale rozdiely aj v týchto skupinách nie sú zásadne výrazné.


Podrobnejšie informácie v článkoch:


 

Prieskum bol realizovaný kombináciou osobného a online dopytovania s cieľovou skupinou celá populácia Slovenska vo veku 15-79 rokov. Dopytovanie prebehlo v novembri 2023 na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.Comments


bottom of page